Christmas Exam


Labour India Info World

Tuesday, 26 February 2013

Class X Chapter-1ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്കുമപ്പുറം

                                                                                   Class X Biology Chapters

ഉള്ളടക്കസംഗ്രഹം 
 • ജ്‌ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ : കണ്ണുകള്‍, ചെവികള്‍, നാക്ക്‌, മൂക്ക്‌, ത്വക്ക്‌
 • കണ്‍ഭിത്തിയിലെ പാളികള്‍ : ദൃഢപടലം, രക്‌തപടലം, ദൃഷ്‌ടിപടലം (റെറ്റിന)
 • റെറ്റിനയിലെ പ്രകാശഗ്രാഹികള്‍ : റോഡുകോശങ്ങള്‍, കോണ്‍കോശങ്ങള്‍
 • വസ്‌തുക്കളില്‍നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശരശ്‌മികള്‍ക്ക്‌ അപവര്‍ത്തനം നടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങള്‍: കോര്‍ണിയ, അക്വസ്‌ദ്രവം, ലെന്‍സ്‌, വിട്രിയസ്‌ ദ്രവം
 • സമഞ്‌ജനക്ഷമത : കണ്ണില്‍നിന്ന്‌ വസ്‌തുക്കളിലേക്കുള്ള ദൂരം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച്‌്‌ ലെന്‍സിന്‍െറ ഫോക്കസ്‌ ദൂരം ക്രമപ്പെടുത്തി പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയില്‍തന്നെ പതിപ്പിക്കാനുള്ള കണ്ണിന്‍െറ കഴിവ്‌.
 • നേത്രവൈകല്യങ്ങള്‍ : ഹ്രസ്വദൃഷ്‌ടി, ദീര്‍ഘദൃഷ്‌ടി, അസ്‌റ്റിഗ്‌മാറ്റിസം, പ്രസ്‌ബയോപ്പിയ, തിമിരം, ഗ്ലോക്കോമ
 • മെലാനിന്‍ : ഐറിസിനു നിറംകൊടുക്കുന്ന വര്‍ണവസ്‌തു.
 • റൊഡോപ്‌സിന്‍ : റോഡ്‌കോശങ്ങളിലെ വര്‍ണവസ്‌തു.
 • അയഡോപ്‌സിന്‍ : കോണ്‍കോശങ്ങളിലെ വര്‍ണവസ്‌തു.
 • ദ്വിനേത്രദര്‍ശനം : ഒരു വസ്‌തുവിന്‍െറ രണ്ടു കണ്ണുകളിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളെ സെറിബ്രം  സമന്വയിപ്പിച്ച്‌ ഒരൊറ്റ പ്രതിബിംബം എന്ന തോന്നല്‍ ഉളവാക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയാണ്‌ ദ്വിനേത്രദര്‍ശനം.
 • ലൈസോസൈം : കണ്ണുനീരിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസാഗ്‌നി.
 • കെരാറ്റോപ്ലാസ്‌റ്റി : കോര്‍ണിയ മാറ്റിവയ്‌ക്കല്‍ ശസ്‌ത്രക്രിയ.
 • ചെവിയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍:
  • ബാഹ്യകര്‍ണം : ചെവിക്കുട, കര്‍ണനാളം, കര്‍ണപടം
  • മധ്യകര്‍ണം : മാലിയസ്‌, ഇന്‍കസ്‌, സ്‌റ്റേപിസ്‌
  • ആന്തരകര്‍ണം : വെസ്‌റ്റിബ്യൂള്‍ (യൂട്രിക്കിള്‍ + സാക്യൂള്‍), കോക്ലിയ, അര്‍ധവൃത്താകാര കുഴലുകള്‍.
  • സ്‌റ്റേപിസ്‌ : ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്‌ഥി.
  • യൂസ്‌റ്റേക്കിയന്‍ നാളി: മധ്യകര്‍ണത്തെ ഗ്രസനിയുമായി ബന്‌ധിപ്പിക്കുന്ന കുഴല്‍.
 • പ്രാഥമിക രുചികള്‍ : കയ്‌പ്‌, പുളി, ഉപ്പ്‌, മധുരം
 • ഘ്രാണഗ്രാഹികള്‍ : നാസാഗഹ്വരത്തിന്‍െറ ഭിത്തിയില്‍ സ്‌ഥിതിചെയ്യുന്നു.
 • ത്വക്ക്‌ : ഏറ്റവും വലിയ ജ്‌ഞാനേന്ദ്രിയം.
 • ത്വക്കിലെ ഗ്രാഹികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉദ്ദപനങ്ങള്‍ : സ്‌പര്‍ശം, മര്‍ദം, ചൂട്‌, തണുപ്പ്‌, വേദന
 • തിരിച്ചറിയാന്‍ പ്രത്യേക ഗ്രാഹികളില്ലാത്ത ഉദ്ദീപനം : വേദന (സംവേദനാഡികളുടെ അഗ്രങ്ങള്‍ വേദനയുടെ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു.)
Main  points

 • Sense organs: Eyes, Ears, Tongue, Nose, Skin
 • Layers of the eyeball: Sclera, Choroid, Retina
 • Photoreceptors in the retina: Rod cells, Cone cells
 • Parts of the eye having refractive power: Cornea, Aqueous humour, Lens, Vitreous humour
 • Accommodation: The ability of the lens to adjust its focal length according to the distance of the object from the eye.
 • Eye disorders: Short-sight, Long-sight, Astigmatism, Presbyopia, Cataract, Glaucoma.
 • Melanin: The pigment that gives colour to the iris.
 • Rhodopsin: The pigment in the rod cells 
 • Iodopsin: The pigment in the cone cells.
 • Binocular vision: The phenomenon in which the two images formed in the two eyes are coordinated into one image by the cerebrum.
 • Lysozyme: The enzyme present in tear.
 • Keratoplasty: The surgical operation in which the cornea is transplanted.
 • Parts of the ear:
  • External ear: Pinna, Auditory canal, Eardrum
  • Middle ear: Malleus, Incus, Stapes
  • Internal ear: Vestibule (Utricle + Saccule), Cochlea, Semicircular canals.
 • Stapes: The smallest bone in the body.
 • Eustachian tube: The tube that connects the middle ear with the larynx.
 • Primary tastes: Bitter, sour, salt, sweet.
 • Smell receptors: Located in the walls of the nasal cavity.
 • Skin: The largest sense organ.
 • Senses distinguished by the skin: Touch, Pressure, Heat, Cold, Pain.
 • Pain: There are no special receptors. (Nerve endings sense pain)
സിനാപ്‌സ്‌ (Synapse)


വസ്‌തുക്കളെ കാണുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം 
(The Process of Seeing Things)
കണ്ണിന്റെ സമഞ്‌ജനക്ഷമത 
(Accommodation of the Eye- Seeing near & far objects)  

Defects of vision
Hypermetropia or Long- SightednessMyopia or Short Sightedness
Presbyopiaവര്‍ണക്കാഴ്‌ചയും വര്‍ണാന്‌ധതയും
കോണ്‍കോശങ്ങളിലെ വര്‍ണവസ്‌തുവായ അയഡോപ്‌സിന്‍ മൂന്ന്‌ വ്യത്യസ്‌ത തരത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്നു.
 • എരിത്രോലേബ്‌
 • ക്ലോറോലേബ്‌
 • സൈനോലേബ്‌
ഇവ യഥാക്രമം ചുവപ്പ്‌, പച്ച, നീല എന്നീ അടിസ്‌ഥാനവര്‍ണങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നു. അടിസ്‌ഥാനവര്‍ണങ്ങളുടെ ചേരുവകളാണല്ലോ മറ്റുനിറങ്ങള്‍.
ശക്‌തമായ പ്രകാശത്തില്‍ മാത്രമേ അയഡോപ്‌സിന്‍ വിഘടിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അയഡോപ്‌സിന്‍െറ 
പുനര്‍നിര്‍മാണം വളരെ വേഗത്തില്‍ നടക്കും.
വര്‍ണാന്‌ധത
ഏതെങ്കിലും കോണ്‍കോശത്തിന്‌ തകരാറു സംഭവിച്ചാല്‍ അതിനോടു ബന്‌ധപ്പെട്ട നിറത്തെ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയാതെവരും. ഈ അവസ്‌ഥയാണ്‌ വര്‍ണാന്‌ധത. 


Colour vision and colour blindness
The pigment present in the cone cells is iodopsin. It is of three kinds, namely: 

 • Erythrolabe
 • Chlorolabe
 •  Cyanolabe

They help to detect the basic colours red, green and blue respectively. The other colours are the combinations of these three primary colours.
Iodopsin decomposes only in bright light. The recombination takes place very quickly.
Colour blindness
If any kind of cone cell is not functioning properly, vision of the colour related to that kind of cell is not possible. This condition is called colour-blindness. 

നേത്രപരിചരണം
നേത്രപരിചരണത്തിന്‌ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം?
 • ശുചിത്വം: ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിന്‌ ശുചിത്വം അത്യാവശ്യമാണ്‌. ശുദ്ധജലത്തില്‍ കണ്ണുകഴുകണം. മറ്റുള്ളവര്‍ ഉപയോഗിച്ച തൂവാലകൊണ്ട്‌ കണ്ണുതുടയ്‌ക്കരുത്‌. സാംക്രമികരോഗങ്ങളില്‍നിന്നു കണ്ണിനെ പരിരക്ഷിക്കണമെങ്കില്‍ ശുചിത്വം വിട്ടുവീഴ്‌ചയില്ലാത്ത ഒരു ശീലമാക്കി വളര്‍ത്തിയെടുത്തേ മതിയാവൂ.
 • പോഷകാഹാരം : കണ്ണിന്‍െറ ആരോഗ്യത്തിന്‌ പോഷകാഹാരം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്‌. പ്രത്യേകിച്ച്‌ ജീവകം A അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആഹാരം. ജീവകം Aയുടെ അഭാവം മൂലം നിശാന്‌ധത, സിറോഫ്‌താല്‍മിയ, കെരാറ്റോമലേസ്യ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം.
 • വ്യായാമം : കണ്ണിനാവശ്യമായ പോഷകവും ഓക്‌സിജനും രക്‌തത്തിലൂടെയാണല്ലോ ലഭിക്കുന്നത്‌. രക്‌തചംക്രമണം ശരിയായ രീതിയില്‍ നടക്കുന്നതിനു വ്യായാമം മുഖ്യ ഉപാധിയാണ്‌.
 • വായന : വായിക്കുമ്പോഴും ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്‌. ഓടുന്ന വാഹനത്തില്‍ ഇരുന്നു വായിക്കരുത്‌. കിടന്നുകൊണ്ട്‌ വായിക്കരുത്‌. വായിക്കുമ്പോള്‍ കണ്ണിലേക്കു നേരിട്ടു പ്രകാശം പതിക്കുവാന്‍ അനുവദിക്കരുത്‌. എന്നാല്‍ പുസ്‌തകത്തില്‍ ആവശ്യത്തിനു പ്രകാശം പതിക്കുകയും വേണം.
 • TV കാണുമ്പോള്‍ : നിശ്‌ചിത അകലത്തിരുന്നു മാത്രമേ TV കാണാവൂ. ഇരുട്ടത്തിരുന്നു കാണരുത്‌. കണ്ണിന്‍െറ ലവലിലായിരിക്കണം TV യുടെ സ്‌ഥാനം. തുടര്‍ച്ചയായി അധികനേരം TV കാണുന്ന ശീലവും ഒഴിവാക്കണം.
Care of the  eye
What are the things to be done for the care of the eyes?
Hygiene is an essential part of health care. The eyes are to be washed in pure water at intervals. Don’t use towels etc used by others.

  • Nutrient -rich food: Food rich in nutrients is essential for the health of the eyes. The deficiency of vitamin A can cause night-blindness, Xerophthalmia, Keratomalacia etc.
  • Exercise:The eyes get oxygen and nutrients through blood. Exercise improves blood circulation. This in turn helps the eyes.
  • Reading:It is not desirable to read in running vehicles. Reading while lying down also is  to be discouraged.
  • While watching TV: Don’t sit too close to the TV. There should be a light in the room where the TV is placed. The TV screen should be at the level of your eyes. Don’t watch TV for a long time continuously.
  ചെവി
  ശ്രവണത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയമാണ്‌ ചെവി. അതുപോലെ ശരീരത്തിന്‍െറ തുലനനില പാലിക്കുന്നതിലും ചെവിക്കു നിര്‍ണായകമായ പങ്കുണ്ട്‌.

  ശബ്‌ദം കേള്‍ക്കുന്ന വിധം 
  (The Process of Hearing)   ചെവിയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ 
  • ബാഹ്യകര്‍ണം
  ബാഹ്യകര്‍ണത്തില്‍ ചെവിക്കുട, കര്‍ണനാളം, കര്‍ണപടം എന്നീ ഭാഗങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
  • മധ്യകര്‍ണം
  മധ്യകര്‍ണത്തില്‍ മാലിയസ്‌, ഇന്‍കസ്‌, സ്‌റ്റേ3370;ിസ്‌ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന്‌ അസ്‌ഥികള്‍ ഉണ്ട്‌. ഇവ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്‌ഥികളാണ്‌. ഇതില്‍ സ്‌റ്റേപിസ്‌ ആണ്‌ ഏറ്റവും ചെറുത്‌. ഈ മൂന്ന്‌ അസ്‌ഥികള്‍ക്കും ചലനശേഷിയുണ്ട്‌. മധ്യകര്‍ണത്തിന്‍െറ ഉള്‍ഭിത്തിയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഓവല്‍ വിന്‍ഡോയിലെയും റൗണ്ട്‌ വിന്‍ഡോയിലെയും സ്‌തരങ്ങള്‍ക്ക്‌ കമ്പനശേഷിയുണ്ട്‌. മധ്യകര്‍ണത്തെ ഗ്രസനിയുമായി ബന്‌ധിപ്പിക്കുന്ന കുഴലാണ്‌ യൂസ്‌റ്റേക്കിയന്‍ നാളി. യൂസ്‌റ്റേക്കിയന്‍ നാളി കര്‍ണപടത്തിനിരുവശവും ഉള്ള വായുമര്‍ദ്ദത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നു. ജലദോഷം ഉള്ളപ്പോള്‍ യൂസ്‌റ്റേക്കിയന്‍ നാളിയില്‍ ശ്ലേഷ്‌മം അടിഞ്ഞ്‌ മധ്യകര്‍ണത്തിലേക്കുള്ള വായുസഞ്ചാരം ഇല്ലാതാകുന്നു. തന്മൂലം കേള്‍വിക്കുറവും ചെവിവേദനയും ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്‌.
  • ആന്തരകര്‍ണം
  ആന്തരകര്‍ണത്തിന്‌ 3 ഭാഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട്‌.
  • വെസ്‌റ്റിബ്യൂള്‍
  • കോക്ലിയ
  • അര്‍ദ്ധവൃത്താകാരക്കുഴലുകള്‍
  വെസ്‌റ്റിബ്യൂളില്‍ രണ്ട്‌ സഞ്ചികള്‍ ഉണ്ട്‌ - യൂട്രിക്കിളും സാക്യൂളും. മൂന്ന്‌ അര്‍ദ്ധവൃത്താകാരക്കുഴലുകളില്‍ ഒന്നു തിരശ്‌ചീനതലത്തിലും മറ്റു രണ്ടെണ്ണം ലംബതലത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു. അര്‍ദ്ധവൃത്താകാരക്കുഴലുകള്‍ യൂട്രിക്കിളുമായി ബന്‌ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അര്‍ദ്ധവൃത്താകാരക്കുഴലുകള്‍, കോക്ലിയ, വെസ്‌റ്റിബ്യൂള്‍ എന്നിവയുടെ ഉള്ളില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ദ്രാവകമാണ്‌ എന്‍ഡോലിംഫ്‌.
  ഒച്ചിന്‍െറ ആകൃതിയുള്ള കോക്ലിയയ്‌ക്കു മൂന്ന്‌ അറകള്‍ ഉണ്ട്‌. കോക്ലിയയുടെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള അറ സാക്യൂളുമായി ബന്‌ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അറയിലും എന്‍ഡോലിംഫുണ്ട്‌.
  കോക്ലിയയുടെ മുകള്‍ഭാഗത്തേയും താഴ്‌ഭാഗത്തേയും അറകളിലും വെസ്‌റ്റിബ്യൂളിന്‍േറയും അര്‍ദ്ധവൃത്താകാരക്കുഴലുകളുടെ പുറംഭാഗത്തുമായി കാണുന്ന ദ്രാവകഭാഗമാണ്‌ പെരിലിംഫ്‌.


  Ear
  Parts of the ear
  • External ear
  It consists of the pinna, auditory canal and the eardrum.
  • Middle ear
  It consists of a chain of bones. The bones are malleus, incus and stapes. Among these, the stapes is the smallest bone in the body. These bones are movable. There are two openings on the inner wall of the middle ear. They are called  round window and oval window. Both these are covered with membranes. These membranes have the power to vibrate.
  There is a tube that connets the middle ear with the larynx. It is called eustachian tube. This helps to keep the air pressure on both sides of the eardrum equal. When we have cold, it occurs that the eustachian tube is blocked by sputum. Since there is no free passage of air then, the pressure on both sides of the eardrum is not equalised. So hearing becomes poor. 
  • Internal ear
  The internal ear has three parts. They are:
  •  Vestibule-
  • Cochlea  
  • Semicircular canals
  The vestibule has two parts namely:
  1) Utricle 2) Saccule 
  Of the three semicircular canals, one is horizontal and the others are vertical. The semicircular canals are connected with the utricle.
  Inside the semicircular canals, cochlea and vestibule, there is a fluid called endolymph. The cochlea is in the shape of a snail. It has three chambers. The central chamber is connected to the saccule. There is endolymph in this chamber.
  There is a fluid called perilymph present in the upper and lower canals of the cochlea, and outside the vestibule and the semicircular canals.

  നാക്ക്‌
  സ്വാദറിയാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ജ്‌ഞാനേന്ദ്രിയമാണ്‌ നാക്ക്‌. നാവിന്‍െറ ഉപരിതലത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നുനില്‌ക്കുന്ന ധാരാളം പാപ്പില്ലകള്‍ ഉണ്ട്‌. ഓരോ പാപ്പില്ലയിലും അനേകം സ്വാദ്‌ മുകുളങ്ങള്‍ ഉണ്ട്‌. സ്വാദ്‌ മുകുളങ്ങളില്‍ സ്വാദ്‌ ഗ്രാഹികള്‍ കാണപ്പെടുന്നു. മധുരം, കയ്‌പ്‌, പുളി, ഉപ്പ്‌ എന്നിവയാണ്‌ അടിസ്‌ഥാന സ്വാദുകള്‍. ഇവ തിരിച്ചറിയുവാന്‍ പ്രത്യേകം സ്വാദുമുകുളങ്ങള്‍ ഉണ്ട്‌. നാം ഒരു പദാര്‍ത്‌ഥം രുചിക്കുമ്പോള്‍ അതിലെ കണികകള്‍
  ഉമിനീരില്‍ ലയിച്ച്‌ സ്വാദുമുകുളങ്ങളിലേക്ക്‌ ഇറങ്ങുന്നു. അപ്പോള്‍ അവിടെയുള്ള സ്വാദുഗ്രാഹികള്‍ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ഉദ്ദീപനത്തെ നാഡികള്‍ സെറിബ്രത്തിലെത്തിക്കുന്നു. അപ്പോള്‍ സ്വാദെന്ന അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു.
  മൂക്ക്‌
  ശ്വസിക്കുന്നതിനു മാത്രമല്ല, ഗന്‌ധം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും മൂക്കുവേണം. നാസാഗഹ്വരത്തിന്‍െറ ഭിത്തിയിലാണ്‌ ഘ്രാണഗ്രാഹികള്‍ സ്‌ഥിതിചെയ്യുന്നത്‌. അവയുടെ അഗ്രം നാസികയുടെ ഭിത്തിയിലുള്ള ശ്ലേഷ്‌മസ്‌തരത്തില്‍ സ്‌ഥിതിചെയ്യുന്നു. വായുവിലൂടെ വരുന്ന ഗന്‌ധകണികകള്‍ ശ്ലേഷ്‌മത്തില്‍ ലയിച്ച്‌ ഘ്രാണഗ്രാഹികളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഉദ്ദീപനംമൂലമുണ്ടാകുന്ന ആവേഗങ്ങള്‍ ഘ്രാണനാഡിയിലൂടെ സെറിബ്രത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ നമുക്കു ഗന്‌ധം അനുഭവപ്പെടുന്നു.
  ത്വക്ക്‌
  ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്‌ഞാനേന്ദ്രിയമാണ്‌ ത്വക്ക്‌. കാരണം അതു ശരീരം മുഴുവന്‍ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ചൂട്‌, തണുപ്പ്‌, സ്‌പര്‍ശം, മര്‍ദ്ദം, വേദന എന്നീ ഉദ്ദീപനങ്ങളാണ്‌ ത്വക്ക്‌ തിരിച്ചറിയുന്നത്‌. വേദന അറിയാന്‍ പ്രത്യേകഗ്രാഹികളില്ല. മറ്റു ഉദ്ദീപനങ്ങള്‍ അറിയുന്നതിന്‌ പ്രത്യേകം ഗ്രാഹികള്‍ ഉണ്ട്‌. വിരലുകളുടെ അഗ്രം, കവിള്‍ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളില്‍ സ്‌പര്‍ശം,
  ചൂട്‌, തണുപ്പ്‌ എന്നിവ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഗ്രാഹികള്‍ കൂടുതലായുണ്ട്‌. അതുകൊണ്ട്‌ അവിടെയൊക്കെ മേല്‍പറഞ്ഞ ഉദ്ദീപനങ്ങള്‍ വേഗം തിരിച്ചറിയപ്പെടും.
   

  Tongue
  The tongue is the organ for sensing taste.
  • There are papillae on the surface of the tongue.
  • Each papilla has taste buds which contain taste receptors.
  • The primary tastes are sweet, bitter, sour and salt.
  • There are separate taste buds for each taste.
  How do we sense taste?
  The food dissolves in the saliva and enters the taste buds. The particles of food stimulates the receptors. The stimulations reach the cerebrum and then we get the sense of taste.
  Nose  - How do we sense smell?
  There is the chamber called nasal cavity as a continuation of the nostrils. Smell receptors are situated on the walls of the nasal cavity. They are embedded in mucus. Particles of substances dissolve in the mucus. Then the receptors are stimulated. We get the sense of smell when impulses reach the cerebrum from the receptors.
  Skin
  • This is the largest sense organ.
  • It can sense heat, cold, touch, pressure and pain.
  • There are special receptors for each of these except for pain.
  • There is no special receptor for sensing pain. Pain is sensed by nerve endings.
  • Tips of fingers, cheek etc are highly sensitive areas because there are plenty of sense receptors there.
  ഐറിസും മെലാനിനും
  എല്ലാവരുടെയും ഐറിസിന്‌ ഒരേ നിറമാണോ? ചിലരുടേതിനു നിറവ്യത്യാസം ഉള്ളതായി കണ്ടിട്ടില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണിതെന്നറിയാമോ? ഇത്തരക്കാരില്‍ ഐറിസില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെലാനിന്‍െറ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്‌. മെലാനിന്‍ പലതരത്തിലുണ്ട്‌. എല്ലാത്തരം മെലാനിനുകളും അതാര്യമാണ്‌. ശക്‌തിയേറിയ പ്രകാശം കണ്ണിനകത്തേക്കു കടക്കുന്നതു തടഞ്ഞ്‌ റെറ്റിനയേയും കണ്ണിന്‍െറ ആന്തരഭാഗങ്ങളേയും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ധര്‍മ്മമാണ്‌ മെലാനിനുള്ളത്‌. `ആല്‍ബിനിസം' എന്ന പ്രത്യേക അവസ്‌ഥ ബാധിച്ച ആളുകളുടെ ഐറിസില്‍ മെലാനിന്‍ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട്‌ അവര്‍ക്കു തീവ്രപ്രകാശത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. 

  Iris and melanin
  The colour of the iris is different in different people. It is because of the difference in the nature of the melanin present in it. Although different in nature, all kinds of melanin is opaque. It prevents too much light from  entering the eye and thus protects the retina and other inner parts of the eye. People who are affected by a condition called albinism don’t have melanin in their eyes.  So such people are not able to face bright light. There is an aperture (hole) in the middle part of the iris. It is called pupil.


  No comments:

  Post a Comment